Privatlivspolitik

 

Tandlægerne Skoubogade
Tandlaegerneskoubogade.dk

 

Persondata politik

Om hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, når du interagerer med klinikken.

 

1.1 Dataansvarlig for dine personlige oplysninger

Tandlægerne Skoubogade Aps
CVR nr. 39687453
Skoubogade 1
1158 København K

Tel.33110715.  

1.a) Denne persondatapolitik informerer dig om dine rettigheder og om hvordan vi indsamler, behandler og videregiver dine personlige oplysninger.

2.a) Formålet med indsamling, behandling og videregivelse af dine personlige oplysninger er 1) for at kunne give dig behandling, 2) håndtere betaling 3) evt. At stille nogle af dine helbredsoplysninger til rådighed for dig og andre sundhedspersoner, som lovligt kan indsamle dine helbredsoplysninger.

3.a) Personlige oplysninger/ personoplysninger er oplysninger, der kan henføres til dig som person. 

3.b) Alm. oplysninger og CPR-nummer.

3.b.1) Vi indsamler almindelige oplysninger om dig, for at kunne behandle dig efter aftale.

3.b.2) Vi indsamler dit sygesikringskorts oplysninger, herunder navn, adresse, alder, køn og CPR-nummer.

3.b.2.1) Vi bruger dit CPR-nummer til at knytte dine journaloplysninger til dig, til at kunne indberette dine regninger til Sygeforsikring Danmark, til at afregne med din forsikring og til at kunne indberette til det offentlige, i det omfang vi er forpligtet hertil. 

3.b.3) Vi vil også gerne indsamle din e-mailadresse og mobilnummer, så vi kan kontakte dig.

3.b.4) Vi indsamler evt. og opbevarer også et foto af dig. Formålet med fotoet er entydigt til at fastslå din identitet.

3.c) Helbredsoplysninger (En særlig kategori af oplysninger eller følsomme oplysninger)

3.c.1) Vi indsamler og behandler dine helbredsoplysninger efter reglen i databeskyttelseslovens § 7, 3. Det gør vi fordi vi er underlagt tavshedspligt jf. sundhedslovens regler herom: 

3.c.1.1) https://stps.dk/da/borgere/patienters-retsstilling/tavshedspligt.

3.c.2) Vi indsamler og behandler alle nødvendige oplysninger om dit helbred, som du giver os og som vi evt. trækker fra FMK-online.

3.c.3) Vi behandler også helbredsoplysninger om dig som vi opsamler ved vores undersøgelser og behandling af dig, fx fotos, røntgenbilleder. 

3.c.4) Hvis du giver os dit mundtlige samtykke, indsamler vi også, hvis det er nødvendigt af hensyn til din behandling, helbredsinformationer fra anden sundhedsvirksomhed.

3.c.4.1.1.) Det kan være at de oplysninger vi indsamler, er nødvendige oplysninger, for at kunne behandle dig. Hvis du ikke giver tilladelse til at indsamle de nødvendige oplysninger, kan vi måske ikke behandle dig forsvarligt. 

3.c.5) Vi behandler og opsamler kun personlige oplysninger om dig, som vi synes er relevante og fuldkomne til at opfylde Formålet se pkt.2.

3.c.5.1) Vi anvender kun dine personlige oplysninger til det oplyste Formål, se pkt.2. 

3.c.6) For at sikre kvaliteten og nødvendigheden af dine personlige oplysninger, har vi regler og procedurer for opdatering af dine personlige oplysninger. 

4.1) Vi sender oplysningerne i din journal til andre sundhedsfaglige personer, så de med dit samtykke, kan modtage de helbredsoplysninger, vi har indsamlet og behandlet om dig. 

4.a.1) Når vi sender dine personlige oplysninger til andre sundhedsfaglige personer, der har fået dit samtykke, bliver de eller deres arbejdsgiver selvstændig dataansvarlig for de modtagne personlige oplysninger. 

4.a.1.1) De skal således opfylde deres egen informationspligt overfor dig, så du kender til med hvilke formål, de behandler dine personlige oplysninger.  

4.b) Vi deler også dine personlige oplysninger med vores administration, som fx håndterer betalinger.  

4.c) Vi kan evt. give dine personlige oplysninger videre i anonymiseret form til statistisk eller videnskabelig brug.

5.a) Fysisk materiale der indeholder dine personlige oplysninger opbevares i et aflåst rum.

5.b) IT-materiale som indeholder dine personlige oplysninger opbevares på egen server og emails  hos ekstern databehandler.

5.b.1) Vi holder løbende øje med, at vi og databehandleren har truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger

5.b.2) Vi er ansvarlig over for dig, for opbevaringen af dine personlige oplysninger hos databehandleren.

6.a) Vi håndterer og opbevarer dine personlige oplysninger så længe du er aktiv patient hos os, samt så længe vi er forpligtet til at opbevare din journal.

6.a.1) Hvis du ikke har været i kontakt med hos os inden for de seneste 24 måneder, mhp. bevarelse af patient status, så ændrer vi din status fra aktiv patient til tidligere patient. 

6.a.2) Vi markerer dine personlige oplysninger til sletning, hvis vi ikke længere er lovmæssig forpligtet til at opbevare din journal. 

7.a) Vi sørger for at vedligeholde ordentlige organisatoriske og tekniske foranstaltninger så dine personlige oplysninger ikke ved uheld eller ulovligt slettes, forringes eller mistes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands besiddelse, misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med persondatalovgivningen.

7.a.1) Hvis vi rammes af et sikkerhedsbrud, og vi skønner, at der er en høj risiko for at dine personlige oplysninger kan misbruges, underretter dig, uden unødigt ophold, om sikkerhedsbruddet. Vi informerer dig også om, hvad vi har gjort for at fjerne eller nedsætte risikoen for at dine oplysninger misbruges. 

7.b) Vi benytter interne regler og instrukser, så kun de af vores medarbejdere, herunder behandlere, som har et sagligt formål, har adgang til dine personlige oplysninger, herunder helbredsoplysninger. 

8.a.1) Du kan til en enhver tid få oplysninger om, hvilke personlige oplysninger vi har indsamlet, behandler og opbevarer om dig, samt modtage en kopi af dem, og evt. få dem overført til en anden tandlægeklinik eller anden sundhedsperson.

8.a.2) Du kan altid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få mindsket behandlingen af dine personlige oplysninger.  

8.a.3) Du kan altid få slettet dine personoplysninger, jf. dog punkt 6. 

8.a.4) Du kan altid tilbagekalde dit samtykke helt eller delvist.

8.b) Hvis du vil klage over vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du henvende dig til  Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

Dine rettigheder vedrørende vores datapolitik har ikke indflydelse på dine rettigheder efter sundhedsloven, bl.a. din ret til indsigt i din journal.